Registr
plemeníků

Přihlášení

Ilustrace zpravodaje
Techagro Brno 2018, Festival chovatelů ovcí Bulharsko, Jubilejní Horní Bučice, Pozvánka na Ovenálie...

Dotace 2003 - Dotace genofondy a podmínky dotací 2003

V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli přehled podpůrných programů v chovu ovcí a koz, kterých je možné využít v letošním roce. Chceme Vás jednak upozornit na termíny podávání žádostí a poskytnout Vám informace pro žadatele u dotačních titulů, které budete čerpat prostřednictvím našeho Svazu.
Nejdříve uvádíme podmínky dotací na udržování genetických zdrojů, které se poskytují podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor formou dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství v r. 2003 Č.j.: 12220/2003-3020:

1.4. Šumavská ovce
Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene šumavská ovce pro jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v hlavním oddílu plemenné knihy šumavské ovce.
Subjekt: chovatel
Maximální výše podpory:

 • do 1.200.- Kč na reprodukčně aktivní bahnici (obahněnou v roce přiznání podpory nebo v roce předcházejícím) a ročku zapsanou v hlavním oddílu plemenné knihy a zařazenou do kontroly užitkovosti
 • do 1.500,- Kč na berana zařazeného do plemenitby, mimo plemeníků ve veřejné plemenitbě, s minimálním zařazením do třídy Ea.
  Podmínky poskytnutí podpory: uplatnění jednotlivých požadavků do 30.9.2003 u uznaného chovatelského sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz ČR (pracoviště Brno), který vede plemenné knihy, a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje.

1.5. Valašská ovce
Podpora chovatelům na udržení a zlepšení genetických zdrojů ovcí plemene valašská ovce pro jedince v kontrole užitkovosti a zapsané v plemenné knize valašské ovce.
Subjekt: chovatel, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Hrad Svojanov
b>Maximální výše podpory:

 • do 1.600,- Kč na bahnici a ročku
 • do 3.000,- Kč na berana zařazeného do plemenitby, mimo plemeníků ve veřejné plemenitbě

Podmínky poskytnutí podpory: uplatnění jednotlivých požadavků do 30.9.2003 u uznaného chovatelského sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz ČR (pracoviště Brno), který vede plemenné knihy, a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje.

1.6. Koza bílá krátkosrstá
Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza bílá krátkosrstá.
Subjekt: chovatel
Maximální výše podpory:

 • do 800 Kč na reprodukčně aktivní kozu (okozlenou v roce přiznání podpory nebo v roce předcházejícím) zapsanou v hlavním oddílu plemenné knihy plemene koza bílá krátkosrstá,
 • do 2 500 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů ve veřejné plemenitbě

Podmínky poskytnutí podpory: uplatnění požadavků jednotlivých žadatelů u Svazu chovatelů ovcí a koz (pracoviště Praha), který je uznaným chovatelským sdružením, který vede plemenné knihy, a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje.

1.7. Koza hnědá krátkosrstá
Podpora chovateli na chov a udržení genetických zdrojů plemene koza hnědá krátkosrstá.
Subjekt: chovatel, Školní statek Opava
Maximální výše podpory:

 • do 1 500 Kč na reprodukčně aktivní kozu (okozlenou v roce přiznání podpory nebo v roce předcházejícím) zapsanou v hlavním oddílu plemenné knihy plemene koza hnědá krátkosrstá,
 • do 3 000 Kč na plemeníka zařazeného do elitních tříd, mimo kozlů ve veřejné plemenitbě,
 • do 1 000 Kč na kozičku zařazenou do plemenitby v roce 2003.

Podmínky poskytnutí podpory: uplatnění požadavků jednotlivých žadatelů u Svazu chovatelů ovcí a koz (pracoviště Praha), který je uznaným chovatelským sdružením, který vede plemenné knihy, a který prověří oprávněnost žádosti především z hlediska zařazení mezi genetické zdroje.

Chovatelé podávají v průběhu měsíce září na uvedená pracoviště SCHOK v ČR žádosti na tiskopisech, které jim poskytnou pracovníci oprávněné organizace, která u nich zajišťuje kontrolu užitkovosti, a která jejich požadavek potvrdí.
Jedincem zapsaným v hlavním oddíle plemenné knihy se rozumí, podle zákona 540/200 Sb., zvíře, které má známý původ minimálně dvou generací předků a minimální podíl 93,75% krve zapisovaného plemene.

Termíny podávání žádostí
podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrných programů stanovených podle § 2 odst.1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2003" č.j. 2713/2003-7002

1) Žádost na dotační titul 1.L - chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koz si podá každý chovatel sám na příslušném pracovišti ZA, nejpozději do 30.9.2003.

2) Dotace typu 2.A žádá chovatel prostřednictvím Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR nebo oprávněné organizace, která mu provádí kontrolu užitkovosti ovcí nebo koz (u dotace na kontrolu užitkovosti), kam zašle žádost po skončení rozhodného období, tj. po 31.8.2003, nejpozději do 30.9.2003:

2.A.c. Nákup plemenných beranů a kozlů ze zahraničí
Subjekt: kupující chovatel.
Výše podpory: do 5 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla

2. A. d. Podpora rozvoje přenosu embryí od vybraných dárkyň schválených příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími
Subjekt: majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době od 1.10.2002 do 30.9.2003 potvrzena březost.
Výše podpory: do 7 000 Kč na zabřezlou plemenici po provedeném přenosu embrya mimo koní,

Žádost na výše uvedené dvě dotace musí být kompletní jako při podávání na ZA a musí obsahovat:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,

b) doklad o registraci podnikání - činnosti ve vztahu k předmětu podpory.
c) doklady o vypořádání splatných závazků dle bodu 3.b), části A Zásad,
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
e) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH), (pouze podpora 2.A.c.),
f) kopie průkazu o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským sdružením (pouze podpora 2.A.c.),
g) doklad o koupi předmětného zvířete (minimálně faktura), ( pouze podpora 2.A.c.),
h) vyplněná tabulka v části C.
Zásady a přílohy najdete na internetových stránkách MZe ČR - www.mze.cz

Ostatní podpory určené chovatelům budou vyřizovány na základě zkrácených žádostí, jejichž vzory na dotaci na chov plemenných beranů a kozlů najdete v příloze uprostřed Zpravodaje. Tiskopisy na ostatní podpory Vám předají jednotliví pracovníci oprávněných organizací. Jedná se následující dotační tituly:

2.A.e.1) podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných organizací, z toho oprávněná organizace obdrží 4% z přiznané podpory.
- u ovcí do 150 Kč za kus, zapojený v KU
- u koz do 300 Kč za kus, zapojený v KU

2.A.e.2.l) podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.1.2003 do 31.8.2003 - do 17 Kč na jeden krmný den

2.A.e.2.m) podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem, chovaného v době od 1.1.2003 do 31.8.2003 - do 20 Kč na jeden krmný den

2.A.e.2.n) podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.1.2003 do 31.8.2003 - do věku jednoho roku do 3.000 Kč, nad jeden rok do 4.000 Kč.

Informace pro žadatele
U dotace na plemenné berany a kozly je nutné uvádět číslo státního registru a rok zápisu do plemenných knih. Tyto údaje si zjistěte včas, registrace plemeníka u Českomoravské společnosti chovatelů a.s. nelze vyřídit okamžitě, zvláště, pokud bude většina chovatelů chtít provést registraci svých plemeníků 29.9.2003. Nespoléhejte na to, že pracovnice vyřizující Vaše žádosti Vám tyto informace doplní. Bez vyplnění těchto údajů považujeme žádost za neúplnou. Upozorňujeme na to, že zvířatům narozeným před rokem 2001 nebude dotace přiznána, pokud nebude uvedeno číslo ústřední evidence (plastová známka). O zásadách ústřední evidence Vás informujeme na jiném místě i v tomto čísle Zpravodaje.
Nově se požaduje doklad o bankovním účtu. K žádosti chovatel musí doložit a potvrdit níže uvedené skutečnosti:

1) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo výpisu předmětného účtu apod.). Majitel účtu musí být shodný s žadatelem! Týká se všech žadatelů.
2) žadatel nemá k datu 1. února 2003 nevypořádány závazky po lhůtě splatnosti vůči SZIF, PGRLF, České republice - ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu ČR, dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáži, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného kalendářního roku jsem vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti.* Výše uvedené vypořádání splatných závazků nemusí prokazovat žadatelé - fyzické osoby, které nejsou podnikateli ve smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost potvrďte podpisem na žádosti.
*Žadatel, který je podnikatelem (i mimo zemědělství) ve smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, doloží s žádostí všechna uvedená potvrzení o bezdlužnosti (celkem 4) k 1.2.2003:

 • Zemědělská agentura a Pozemkový úřad (ZA a PÚ) vydá potvrzení za SZIF, PGRLF, České republice - Ministerstvu zemědělství,
 • Pozemkový fond České republiky,
 • OSSZ, případně MěSSZ - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • Finanční úřad podle sídla nebo bydliště - daňové nedoplatky.

Tiskopisy potvrzení jsou k dispozici na Zemědělských agenturách a Pozemkových úřadech (ZA a PÚ) nebo na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR - www.mze.cz (dotace a programy). Chovatel je povinen předložit originál příslušných potvrzení nebo pokud již žádal o jinou podporu, jeho kopii, potvrzenou ZA a PÚ, s uvedením, že originál je uložen u žádosti o podporu u ZA a PÚ podle sídla nebo bydliště.
Bez uvedených povinných příloh je žádost neplatná!

Pozdě doručené žádosti nesmíme vyřizovat a peníze, které nebudeme schopni odeslat chovateli z důvodu chybně uvedeného čísla účtu, musíme vrátit do rozpočtu MZe ČR, proto, pokud chcete dotace získat, předejte nám žádosti včas - ihned po 31.8.2003, řádně vyplněné a opatřené všemi přílohami.

Obecné podmínky pro přidělení podpor - podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpor Ministerstvem zemědělství pro rok 2003:
Žadatelem nemůže být zahraniční osoba fyzická ani právnická
Žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku, organizační složka státu, příspěvková organizace a další, s výjimkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
Žadatel není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
Pro účely podpůrných programů 2.A se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Anketa

Zahajujeme seriál anketních otázek, otázka pro tento týden: CO PRO VÁS SCHOK ZNAMENÁ?
SCHOK © 2009-2015
design by virtual world