Z vydaných zásad pro poskytování dotací pro rok 2017 Č.j.: 42202/2016-MZE-17251 vybíráme dotační tituly, které se týkají chovatelů ovcí a koz.
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU.
- ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2016 do 31.8. 2017.
do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2016 do 31.8. 2017.
do 20 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9. 2016 do 31.8.2017
do 3 500 Kč/kus.
2. D. Nákup plemenných zvířat
Účel: v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz.
Předmět dotace:
a) nákup plemenných beranů a kozlů,
b) nákup plemenných jehniček a plemenných koziček.
Subjekt:
kupující chovatel - aktivní zemědělec ve smyslu článku 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
do 3 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla,
do 1 200 Kč na jednu nakoupenou plemennou jehničku, kozičku. Dotace se poskytne při minimálním počtu 5 nakoupených jehniček nebo 3 nakoupených koziček
Poznámka:
V případě nahrazení stávajících samičích zvířat lze podporu poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize.
V souladu s bodem 71 Pokynů musí žadatel před nákupem plemenných zvířat zaslat na příslušné uznané chovatelské sdružení vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v přílohové tabulce) a to způsobem, který určí příslušné uznané chovatelské sdružení, pro ovce a kozy je administrátorem Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s., pro ovce plemene dorper je administrátorem Dorper Asociace CZ.
Náležitosti rozhodnutí – podmínky použití dotace:
Minimální doba podnikání s předmětem dotace je 4 roky od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, ani po dobu minimální doby podnikání o podporu PGRLF na stejný předmět dotace.
Příjemce dotace nesmí během minimální doby podnikaní předmět podpory prodat ani darovat.
V případě prodeje nebo darování předmětu dotace dříve než je stanoveno, vrátí příjemce dotace obdržené prostředky do státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná porážka a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda samičích plemenných zvířat se nepovažuje za porušení Zásad.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským sdružením, která jsou předmětem žádosti o dotaci,
f) kopie dokladu o koupi předmětného zvířete,
g) kopie dokladu o uhrazení zakoupeného předmětného zvířete,
h) v případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel doloží seznam vyřazovaných kusů, potvrzený příslušnou osobou pro vedení ústřední evidence – Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a zároveň potvrzený příslušným uznaným chovatelským sdružením, že stávající vyřazovaná zvířata nebyla zapsána v plemenné knize,
i) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře kupujícího chovatele, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup předmětných zvířat uvedené ve výkladu dotačního programu. Originály veterinárních osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle výkladu dotačního programu musí být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let,
j) vyplněná přílohová tabulka,
k) velké podniky musí předložit hypotetický srovnávací scénář v souladu s bodem 72 Pokynů. Žadatel v žádosti popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu,
l) údaje o velikosti podniku podle přílohové tabulky.
Výklad dotačního programu 2.D. Nákup plemenných zvířat
Podmínky a kritéria pro jednotlivá plemena ovcí a koz:
Podpora je poskytována zejména dle kapitoly 1.1.1.1. Části II Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 a to konkrétně na náklady uvedené v bodu (146) a bodu (147) - týká se jen přirozené plemenitby.
II. Podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
c) plemenní berani a kozli plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha a jsou zapsáni do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikováni příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER (vybraných příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími do plemenitby),
d) plemenné jehničky a plemenné kozičky plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha, zapsané do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikované příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER a EA.
Veterinární podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
- zvířata musí pocházet z hospodářství s uznaným statusem rizika z pohledu scrapie (zanedbatelné nebo kontrolované riziko) nebo v případě ovcí se jedná o zvířata s genotypem ARR/ARR. Tato podmínka platí i pro zvířata ze zahraničí, u kterých musí být výše uvedená podmínka potvrzena v certifikátu TRACES.
Zvířata splňují podmínky Metodiky kontroly zdraví.
Ovce pocházejí z prostého chovu Maedi-Visna (s výjimkou pro šumavskou ovci, která může pocházet s Maedi-Visna pozitivního chovu). Kozy pocházejí z hospodářství prostých artritidy a encefalitidy koz (CAE).
Berani přisunutí z chovů mimo území ČR jsou vyšetření na infekční epididymitidu beranů.
Zvířata musí být před přemístěním klinicky vyšetřena SVL s negativním výsledkem.
Pokud by byla zvířata dovezena ze zahraničí, musí mít kompletní platné veterinární osvědčení TRACES.

Tabulka dotace nákup


Zásady pro rok 2017