Registr
plemeníků

Přihlášení

Ilustrace zpravodaje
Členská schůze SCHOK z.s.,Plemenářský zákon,Stanovy SCHOK z.s.,Jednací řád útvarů SCHOK z.s.,Kauza...

Pro média

Svaz chovatelů ovcí a koz České republiky

Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. (SCHOK) vznikl jako občanské sdružení v roce 1995 sloučením tehdejších svazů sdružujících chovatele ovcí a koz, a to Svazu chovatelů ovcí a koz v Čechách a Svazu chovatelů ovcí a koz na Moravě a ve Slezsku. V letošním roce byl SCHOK zapsán jako spolek do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně a tím vyhověl požadavkům nového občanského zákoníku. V příštím roce oslaví naše nezávislá profesní organizace, která sdružuje téměř 1 400 chovatelů ovcí a koz, dvacet let své existence. Za tu dobu výrazně narostl počet těchto drobných přežvýkavců v českých chovech na rozdíl od jiných hospodářských zvířat, úměrné tomu je i jejich zapojení do jejich šlechtění, jehož nositelem náš Svaz je.

Důležitým posláním SCHOK je podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz v ČR a prosazení oprávněných zájmů svých členů ve vztahu k institucím EU, České republiky a územně samosprávným celkům. K tomu účelu svaz usiluje o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných postupů při prosazování těchto zájmů. Deset posledních let nám významnou měrou pomáhá hájit zájmy našich členů, zejména co se týče prosazování klíčových zákonných úprav, Asociace soukromého zemědělství ČR, jejímž je SCHOK od roku 2004 právoplatným členem. V poslední době zejména při tvorbě nové zemědělské politiky EU a v oblasti výroby potravin v malých provozech a umožnění prodeje ze dvora. 

Společně s ministerstvem zemědělství spolupracuje na tvorbě předpisů a norem týkajících se chovu těchto drobných přežvýkavců, velmi úzkou spolupráci máme i s výzkumnými ústavy, školami a zpracovateli ovčích a kozích produktů.

Jednou z hlavních činnosti SCHOK je zajišťovat pro chovatele plemenářské služby. Na základě oprávnění vydaného v roce 2001 Ministerstvem zemědělství ČR je SCHOK uznaným chovatelským sdružením zajišťujícím šlechtění u všech plemen ovcí (s výjimkou plemene dorper) a koz chovaných na území ČR. SCHOK vede na základě tohoto oprávnění plemenné knihy všech plemen těchto hospodářských zvířat. V kontrole užitkovosti eviduje na 25 000 bahnic, 3500 plemenných beranů, 4000 koz a 1000 plemenných kozlů.

 SCHOK sdružuje 1 394 chovatelů ovcí a koz. Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožní se platnými stanovami Svazu a po podání přihlášky a schválení předsednictvem Svazu zaplatí 300 Kč roční členský příspěvek. Za něj dostane Zpravodaj Svazu a může čerpat další východy, které z členství vyplývají. Mezi našimi členy najdeme i pokračovatele starých selských rodů, ale většinou je k chovu ovcí a koz přivedly až současné možnosti jejich rozvoje. Takových farem není mnoho, ale najdeme, například na Valašsku, i farmy, kde se ovce chovají po řadu generací.

Početní stavy ovcí a koz pokračují v trendu dlouhodobého růstu. Stavy ovcí se od roku 2000, kdy se chovalo pouze 84 108 kusů, zvýšily na 225 397 kusů v roce 2014, což představuje nárůst o 141 289 kusů, tj. o 168,0 %. V roce 2000 se zastavil pokles početních stavů ovcí, který začal v roce 1992, od tohoto roku docházelo k pravidelnému meziročnímu nárůstu stavu ovcí s výjimkou roku 2009, kdy v porovnání s rokem 2008 došlo po osmi letech k poklesu početních stavů ovcí o 534 kusy, tj. o 0,3 %. V roce 2010 stavy znovu stouply o 13 829 kusů, tj. o 7,6 %, v roce 2011 oproti roku 2010 došlo k nárůstu početních stavů ovcí o 12 139 kusů, tj. o 6,2 %, v roce 2012 oproti roku 2011 došlo k dalšímu nárůstu početních stavů ovcí o 11 962 kusů, tj. o 5,7 %, v roce 2013 oproti roku 2012 došlo k mírnému poklesu početních stavů ovcí o 493 kusů, tj. o 0,3 %. V roce 2014 dosáhly početní stavy 225 397 kusů, oproti roku 2013 to představuje nárůst o 4 876 kusů, tj. o 2,2 %. Stavy bahnic překročily v roce 2013 hranici 125 tisíc kusů (125 136 ks) a společně s 25 747 ks jehnic je to základ pro další rozvoj chovu ovcí u nás. Tento vývoj pokračoval i v roce 2014, kdy se chovalo 128 986 ks bahnic a 26 545 kusů jehnic. Početní stavy koz měly stoupající úroveň do roku 1995, po které následoval pokles stavů  trvající do roku 2004, ve kterém bylo v ČR chováno pouze 11 912 kusů koz. Porovnání stavů do roku 2003 s rokem 2004 není srovnatelné, protože došlo k časovému posunu a změně metodiky sledování ČSÚ tohoto druhu zvířat. Od tohoto roku dochází k postupnému zvyšování početních stavů. K výraznému zvýšení početních stavů koz o 5 035 ks, tj. o 30,2% došlo mezi roky 2010/2009 a tento trend pokračuje i v dalších letech. V roce 2011 došlo oproti roku 2010 ke zvýšení početních stavů koz o 1 554 ks, tj. o 7,2%. V roce 2013 se chovalo celkem 24 042 kusů koz, což představuje proti roku 2012 další zvýšení početních stavů koz o 422 ks, tj. o 1,8 %. V roce 2014 se chovalo celkem 24 348 kusů koz, což představuje proti roku 2004 (kdy byl vůbec od roku 1990 nejnižší stav koz) zvýšení o 12 436 kusů, tj. o 104,5 %, oproti roku 2013 došlo k dalšímu zvýšení početních stavů koz o 306 ks, tj. o 1,3 %. V bilanci početních stavů koz dochází k nárůstu početních stavů a pokračuje přesun chovu od individuálních chovatelů do větších stád dojených koz a rozšiřování masných plemen koz. Počty chovaných ovcí a koz jsou rozloženy rovnoměrně, nejvíce chovaných ovcí je v Jihočeském kraji, dále ve Středočeském a Zlínském kraji, který můžeme považovat za tradiční oblast chovu ovcí, a významnému nárůstu početních stavů ovcí dochází i v oblastech, kde se historicky ovce nechovaly a těmi je například Frýdlantsko. Nejvyšší počty chovaných koz vykazuje kraj Středočeský, dalším je kraj Jihočeský a na třetím místě je kraj Liberecký.

Plemenná kniha ovcí 

V plemenné knize bylo do roku 2013 zapsáno 48 442 ovcí a beranů 38 plemen. Mezi nejpočetnější patří masná plemena suffolk, charolais, texel, oxford down, z kombinovaných plemen šumavská ovce, romney, merinolandschaf, zwartbles, valašská ovce, z plodných plemen romanovská ovce a z dojených plemen ovce východofríská. Do genetických zdrojů jsou zařazena naše národní plemena šumavské a valašské ovce. Na ně je možné žádat o dotace až do výše 1 500 Kč ročně. Aktuálně je u Svazu do kontroly užitkovosti zapojeno 20 932 ovcí z 358 chovů. Na kontrolu užitkovosti u dojených plemen je možné žádat o dotaci 300 Kč, u ostatních plemen 150 Kč na zapojenou bahnici. Beranů eviduje plemenná kniha 4 266, a to všech plemen, o podporu je u nich možné žádat až do výše 17 Kč/krmný den. Dále je poskytována dotace na vyprodukované a do plemenitby zařazené mladé beránky v elitních třídách až do výše 3.500 Kč/ks. V letošním roce jich v českých chovech bylo vyprodukováno 952.

Plemenná kniha koz

Aktuálně je do kontroly užitkovosti zapojeno 4460 koz z 295 chovů. Bílých krátkosrstých 2693, hnědých krátkosrstých 1114 a ostatních (anglonubijských, burských, sánských, zakrslých holandských, mohérových, kašmírových a walliserských) 659. První dvě jmenovaná plemena jsou zařazena do genetických zdrojů a je na ně možné žádat o dotace až do výše 1000 Kč ročně a o dotaci na kontrolu užitkovosti ve výši do 300 Kč, která je určena na zapojenou kozu i u ostatních plemen. Kozlů eviduje plemenná kniha 987, a to všech plemen, o podporu je u nich možné žádat až do výše 20 Kč/krmný den. Dále je poskytována dotace na vyprodukované a do plemenitby zařazené mladé kozlíky v elitních třídách až do výše 3.500 Kč/ks. V letošním roce jich v českých chovech bylo vyprodukováno 195. 

V rámci podpory efektivního rozvoje chovu ovcí a koz pořádáme pro své členy řadu chovatelských, vzdělávacích a společenských akcí – nákupní trhy plemenných beranů a kozlů, kurzy stříhání ovcí a zpracování vlny, kurzy zpracování ovčího a kozího mléka a výroby sýrů a nejrůznější školení a semináře. Máme bohatou publikační činnost, vydáváme vlastní Zpravodaj, odborné publikace pro chovatele a podílíme se i na vydávání chovatelských příruček zaměřených na chov ovcí, koz a zpracování jejich produktů. Pořádáme odborné zahraniční zájezdy. Odborné veřejnosti je určena listopadová mezinárodní konference v Seči složená z odborných přednášek a předávání ocenění nejlepším chovatelům za uplynulý rok.

V roce 2000 založil SCHOK odbytovou organizaci OVEKO a.s., která si klade za cíl podporu produkce, dodávek a prodejů zemědělských výrobků zprostředkováním jejich společných obchodů a jiných dalších aktivit. Zajišťuje pro chovatele odbyt jatečných jehňat a ovcí, řadu let byla hlavním partnerem při prodeji vlny. Nyní její roli přebírá soukromá prádelna a zpracovna vlny ve Vrběticích, na jejímž vybavení se SCHOK významně podílel.

Svaz se pravidelně zúčastňuje všech zemědělských výstav, na které se snaží nejen prezentovat výsledky své práce, ale představuje u nás chovaná plemena ovcí a koz a propaguje jejich produkty ve formě nabídky specialit z jehněčího a ovčího masa, výrobků z kozího a ovčího mléka. Významný je podíl jednotlivých krajských sdružení Svazu a chovatelských klubů, které pořádají řadu regionálních akcí, které přibližují chov ovcí a koz široké veřejnosti. 

K propagaci chovu ovcí a koz mezi laickou veřejností slouží každoroční letní akce Ovenálie, během níž probíhají prezentace produktů a výrobků, a to nejen potravin, ale i výrobků z vlny, keramiky apod.

 V roce 2006 byl vytvořen Svépomocný fondu našeho Svazu. Při rozhodování jsme se nechali inspirovat fondem, který spravuje Svaz Pro-Bio sdružující ekologické zemědělce. Záměrem fondu je poskytovat rychlou pomoc našim členům v krizových situacích a podporovat rozvoj chovu ovcí a koz. Půjčky jsou poskytovány ve výši do 100 000 Kč jako bezúročné s dobou splatnosti 2 roky. Na základě výsledků hospodaření Svazu od roku 2006 byly každý rok schvalovány objemy přidělených prostředků do SF. Nyní SF hospodaří s částkou přes 2 milióny Kč. Dosavadní vývoj využití SF ukazuje, že současné finanční zajištění je odpovídající účelu a zaměření fondu. Žadatel o půjčku musí být členem Svazu. Žádost o půjčku se podává prostřednictvím příslušného krajského sdružení. Předseda, rolex repliky hodinek nebo rada krajského sdružení provede první posouzení žádosti a uvede do žádosti vyjádření, zda poskytnutí půjčky doporučuje. Žadatel prokazuje finanční způsobilost poskytnutou půjčku pravidelně splácet. Zpracovanou žádost posuzuje hodnotící komise a schvaluje předsednictvo Svazu. Celkem bylo od roku 2007 poskytnuto 46 půjček v celkovém objemu 4,500.000,- Kč ze všech krajů. Zajímavostí je určitě to, že někteří chovatelé požádali o půjčku opakovaně. Po bezproblémovém splacení první půjčky obdrželi další půjčky na rozvoj svých farem.

Věříme, že Svaz za dobu svého působení prokázal opodstatnění své existence, a že se bude dařit nám i našim následníků, dále rozvíjet jeho již tak košatou činnost ku prospěchu chovatelů ovcí a koz. Bude nutné reagovat na nové ekonomické podmínky, základem musí být bezproblémový odbyt základních produktů ovcí a koz nabízených farmáři přímo nebo prostřednictvím obchodníků. Teprve potom můžeme budovat nadstavbovou činnost, ke které patří i šlechtění organizované naším Svazem. Zde budou hrát rozhodující roli informace předávané chovatelům a také odstraňování zbytečných administrativních překážek, které jim ubírají čas na vlastní práci. Společnými silami se nám to i ve spolupráci s ASZ jistě podaří.

Ing. Vít Mareš, předseda Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Anketa

Zahajujeme seriál anketních otázek, otázka pro tento týden: CO PRO VÁS SCHOK ZNAMENÁ?
SCHOK © 2009-2015
design by virtual world