Registr
plemeníků

Přihlášení

Ilustrace zpravodaje
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí a koz, Dotace pro chovatele v roce 2019, Termíny nákupních trhů...

Řád plemenných knih koz 2006

Řád plemenných knih koz Čl. I. Vedení a účel plemenných knih koz Vedením plemenných knih u všech plemen koz je pověřen Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR (Svaz). Plemenné knihy koz jsou vedeny formou počítačové databáze. Programové vybavení umožňuje členění plemenných knih na seznam plemeníků, seznam plemenic a seznam chovatelů. Účelem plemenných knih koz (PKK) je všestranné zlepšování kvantitativních a kvalitativních užitkových vlastností (znaků) u všech plemen koz chovaných na území České republiky. Evidenčním dokladem zvířete je potvrzení o původu (POP). Čl. II Náplň plemenných knih Plemenné knihy (PK) pro všechna plemena koz chovaná na území České republiky vede Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR. Plemenné knihy jsou vedeny odděleně pro každé plemeno koz formou počítačové databáze na centrální úrovni. Plemenné knihy jsou doplňovány přebíráním dat od oprávněných osob, které provádějí kontrolu užitkovosti, testování a posuzování. 1. Plemenné knihy zajišťují následující činnosti: a) Stanovují hlavní cíle šlechtitelského programu pro jednotlivá plemena koz, metody testace užitkových vlastností, chovné cíle a plemenné standardy jednotlivých plemen. b) Stanovují rozsah užitkových vlastností u kterých bude zjišťována kontrola užitkovosti a dědičnosti, prováděny odhady plemenných hodnot jednotlivých plemen koz. c) Stanovují podmínky pro zápis do registru chovů a podmínky pro zápis plemenných kozlů a koz (koziček) do PKK. d) Vedou registr chovů zapsaných v plemenné knize. e) Plemenné knihy schvalují podmínky pro uznávání šlechtitelských chovů koz a podmínky výběru a zařazování plemeníků do plemenitby. f) Evidují šlechtitelské chovy. g) Registrují plemenné kozly a kozy (kozičky) zapsané do PKK a vydávají na ně potvrzení o původu (POP). h) Přidělují importovaným kozlům číslo a jméno linie. ch) Ve spolupráci s pověřenou osobou zajišťují odhady plemenných hodnot jednotlivých plemen, zveřejňují výsledky údajů plemenné hodnoty a výsledky kontroly užitkovosti a dědičnosti koz. i) Jmenují hodnotitele pro klasifikaci plemenných kozlů a uznávání šlechtitelských chovů koz. j) Vyjadřují se k importu (exportu) plemenných koz, spermatu a embryí. k) Stanovují rozsah ověřování paternity koz. Chovatelé jsou seznamováni s výstupními údaji prostřednictvím sestav nebo tiskovin. Čl. III Podmínky pro zápis chovů a plemenných koz do plemenných knih, evidence koz a vystavování dokladů o původu 1. Zápis chovů a zvířat do PKK je prováděn na základě žádosti chovatele. Chovatel je zaregistrován po zapsání jednoho zvířete do PK. Registrace chovatelů v PK není podmíněna členstvím ve Svazu. Registr chovů je veden formou počítačové databáze. 2. Do hlavního oddílu PKK se zapisují plemenné kozy (kozli, kozy), jejichž rodiče a nejméně prarodiče jsou zapsáni do plemenné knihy stejného plemene nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí, které odpovídají plemennému standardu a chovnému cíli jednotlivých plemen koz chovaných na území České republiky. Zvířata jsou označena způsobem umožňujícím jejich identifikaci a mají doložen původ. 3. Plemenné knihy se člení na hlavní a přípravný oddíl ve smyslu Zákona č. 154/2000 Sb. Hlavní oddíl se člení na dva pododdíly (I., II.) dle dosažené vlastní užitkovosti zvířat. Do hlavního oddílu PK – I. se zapisují kozy a kozli, kteří jsou zařazeni dle dosažené užitkovosti do elitních tříd (ER, E) a prošli základním výběrem (bonitací). Plemeno koza bílá krátkosrstá, koza hnědá krátkosrstá – 100% podílu krve daného plemene, ostatní plemena koz – 93,5% podílu krve daného plemene. Do hlavního oddílu PK – II. se zapisují plemenné kozy a kozli, jejichž rodiče a prarodiče byli zapsáni do plemenné knihy stejného plemene, jsou označeni způsobem umožňujícím jejich identifikaci, mají doložen původ, nesplňují zařazení dle užitkovosti do elitních tříd (ER, E) a prošli základním výběrem (bonitací). Do přípravného oddílu PK se zapisují kozy a kozli jednotlivých plemen, nesplňující kritéria hlavního oddílu (I., II.). Podmínkou zápisu je 75% podílu krve daného plemene. 4. Plemenné kozy jsou označeny a evidovány pod čísly přidělenými osobou určenou k vedení ústřední evidence, ve smyslu Zákona č. 154/2000 Sb. 5. Potvrzení o původu na plemenná zvířata vystavuje a potvrzuje PKK na základě údajů vedených v plemenných knihách na tiskopisech schválených Radou plemenných knih koz. Čl. IV Řízení plemenných knih koz 1. Plemenné knihy koz jsou řízeny Radou plemenných knih koz (RPKK), která je složena z volených zástupců chovatelských klubů u kterých je vedena plemenná kniha a dalších členů, které na návrh Rady Svazu schvaluje předsednictvo Svazu. Předsednictvo Svazu jmenuje na návrh RPKK předsedu a místopředsedu Rady. 2. Za vedení a činnost PKK odpovídá Rada plemenných knih koz. 3. Funkční období Rady plemenných knih koz je čtyřleté. 4. Kontrolním orgánem plemenných knih koz je revizní komise Svazu, která tuto kontrolu provádí minimálně jedenkrát ročně, z kontroly vypracuje zprávu. Tuto zprávu projedná na předsednictvu Svazu a činí závěry v rámci své pravomoci. Čl. V Finanční zabezpečení plemenných knih koz Náklady spojené s vedením PKK jsou hrazeny majiteli zvířat a státní podporou. Systém a výši poplatků stanovuje Finanční řád plemenných knih koz, který schvaluje předsednictvo Svazu. Čl. VI Závěrečná ustanovení Řád plemenných knih koz navazuje na některá ustanovení zákona č.154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Řád plemenných knih koz se ustanovuje na dobu neurčitou. Řád plemenných knih koz byl schválen na zasedání předsednictva Svazu dne 7.6.2006 Ing. Vít Mareš v.r., předseda Svazu Příloha č.1 Řádu plemenných knih koz Finanční řád plemenných knih koz Finanční řád je součástí řádu plemenných knih koz, který schvaluje předsednictvo Svazu. Účelem je schválení pravidel k zabezpečení finančních zdrojů na vedení PKK. Finanční zdroje PKK budou tvořeny poplatky za: Zápis do PK - kozy, kozičky 50 Kč - kozel 50 Kč Vystavení rodokmenu (POP) Vlastní chov - kozičky, kozy 0 Kč - kozel 200 Kč Nákup - kozičky, kozy 0 Kč - kozel 200 Kč Výpis z plemenných knih koz - žadatel 50 Kč Klasifikace - kozel 100 Kč Finanční řád plemenných knih koz byl schválen na zasedání předsednictva Svazu dne 7.6.2006 Ing. Vít Mareš v.r., předseda Svazu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Anketa

Zahajujeme seriál anketních otázek, otázka pro tento týden: CO PRO VÁS SCHOK ZNAMENÁ?
SCHOK © 2009-2015
design by virtual world